Consulting

Zapewniamy zrównoważone rozwiązania inżynieryjne

Jesteśmy specjalistami w każdej dziedzinie inżynierii. Od 30 lat w Polsce współpracujemy z przedsiębiorstwami, władzami lokalnymi, zakładami przemysłowymi, instytucjami publicznymi oraz klientami komercyjnymi i przemysłowymi.

Nasza działalność związana jest z każdym sektorem: budownictwo, transport, przemysł, woda i infrastruktura ściekowa, ochrona środowiska, odpady, zrównoważony rozwój miast, energia, telekomunikacja i wiele innych. Rozwiązania zawsze indywidualnie dopasowujemy do każdego projektu.
Remediacja

Remediacja i ocena zanieczyszczenia

SUEZ wykonuje oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi (diagnostykę terenu) oraz prace remediacyjne związane z oczyszczaniem terenów zanieczyszczonych. Celem badań jest weryfikacja stanu jakości środowiska gruntowo-wodnego wraz z identyfikacją obszarów wymagających oczyszczenia a następnie dobór optymalnych rozwiązań remediacyjnych, zapewniających pozytywny efekt środowiskowy i inwestycyjny. SUEZ zapewnia specjalistyczną wiedzę w zakresie regulacji prawnych, stosowanych metod oraz bezpieczeństwa pracy.

Skuteczna diagnostyka terenu


Należycie przeprowadzona ocena zanieczyszczenia powierzchni ziemi pozwala na optymalny dobór metody remediacyjnej oraz właściwe oszacowanie kosztów jej wykonania.

Zgodność z wymogami prawnymi oraz zasadami dobrych praktyk

W procesie oceny zanieczyszczenia zapewniamy zgodność z obowiązującymi przepisami oraz stosujemy kodeks dobrych praktyk:

 • Postępujemy zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi,
 • Dokładnie analizujemy wszystkie dostępne materiały dotyczące badanego terenu,
 • Prace terenowe poprzedzamy analizą ryzyka i przygotowaniem planu prewencji (instrukcji bezpiecznego prowadzenia prac),
 • Zapewniamy zarówno akredytowany pobór jak i akredytowane analizy chemiczne,
 • Biznesowe relacje z Klientami budujemy na etyce, transparentnych działaniach i indywidualnym podejściu do potrzeb Klienta.

Kompleksowa analiza danych

Przeprowadzając ocenę zanieczyszczenia dokładnie analizujemy dostępne dane:

 • Rozmawiamy z pracownikami i lokalną społecznością na temat historii użytkowania terenu oraz jego obecnego zagospodarowania,
 • Sprawdzamy dostępne dokumentacje geologiczne, hydrogeologiczne oraz archiwalne badania gruntów i wód podziemnych,
 • Określamy lokalizację potencjalnych ognisk zanieczyszczeń bazując na obecnych i archiwalnych mapach zagospodarowania terenu,
 • Otrzymane wyniki badań porównujemy do obowiązujących norm oraz danych o tle hydrogeochemicznym regionu.

Rekomendacje postępowania

Metodykę przeprowadzenia oceny zanieczyszczenia dobieramy tak, aby:

 • Zidentyfikować istniejące ogniska zanieczyszczeń i ich ewentualne oddziaływanie na tereny sąsiadujące,
 • Oszacować powierzchnię ewentualnych prac remediacyjnych oraz objętość gruntów do oczyszczenia,
 • Dokonać identyfikacji odpadów (odpady niebezpieczne/inne niż niebezpieczne, kod odpadu),
 • Umożliwić oszacowanie kosztów potencjalnych prac remediacyjnych.

Remediacja terenów zanieczyszczonych


Remediacja terenu obejmuje przygotowanie projektu planu remediacji, usunięcie lub ograniczenie zanieczyszczeń oraz raportowanie do organów administracji państwowej o postępie i wynikach remediacji oraz, jeśli wymagane, prowadzenie dalszych działań monitoringowych.

Przygotowanie projektu planu remediacji

W ramach przygotowania planu remediacji zapewniamy:

 • Analizę wyników badań oceny zanieczyszczenia terenu,
 • Przeprowadzenie analizy ryzyka zagrożenia życia i zdrowia ludzi,
 • Dobór najefektywniejszych oraz uzasadnionych ekonomicznie metod remediacji,
 • Przygotowanie map terenu z lokalizacją planowanych prac remediacyjnych,
 • Dopełnienie wszelkich wymogów formalnych względem organów administracji.

Koordynacja prac terenowych

Przejmujemy pełną koordynację nad pracami terenowymi:

 • Pod względem formalnym: wymagane dokumenty (listy przewozowe, ewidencja odpadów, KPO), kontrola podwykonawców pod względem poprawności postępowania z odpadami i spełniania wymogów ochrony środowiska (koncesje przewoźników (BDO) oraz instalacji przetwarzania/unieszkodliwiania odpadów itp.) oraz BHP (ważne szkolenia, zaświadczenia lekarza medycyny pracy),
 • Pod kątem infrastruktury terenowej i bezpiecznej organizacji prac: zaplecze techniczne i socjalne, kontrola nad wszystkimi podwykonawcami obecnymi w terenie, dbałość o harmonogram prac, bezpieczeństwo pracowników i zgodność z założeniami projektowymi.

Dbałość o bezpieczeństwo prowadzonych prac

We wszystkich działaniach szczególną uwagę poświęcamy bezpieczeństwu prowadzonych prac:

 • Przed rozpoczęciem prac analizujemy występujące ryzyka i przygotowujemy instrukcję bezpiecznego prowadzenia prac,
 • Organizujemy codzienne spotkania w zakresie BHP,
 • Zapewniamy odpowiednie oznakowanie i ogrodzenie terenu,
 • Zwracamy szczególną uwagę na otoczenie sąsiadujące z terenem prac i podmioty współdziałające na oczyszczanym terenie,
 • Dostosowujemy środki ochrony indywidualnej (PPE) do panujących warunków,
 • Podnosimy standardy BHP za pomocą wewnętrznych audytów i wizyt menadżerskich.

Dbałość o środowisko

Istotnym elementem naszych prac jest dbałość o środowisko naturalne:

 • Kontrolujemy ścieżkę postępowania z odpadami aż do końcowego zagospodarowania,
 • Minimalizujemy wpływ prowadzonych prac na środowisko (miejsca ekspozycji zanieczyszczonych gruntów zabezpieczamy folią, geomatą, instalujemy geomembrany),
 • Wykorzystujemy wyłącznie sprawdzone instalacje zagospodarowania / przetwarzania odpadów,
 • Nie przechowujemy substancji lub produktów niebezpiecznych na terenie prac,
 • Regularnie kontrolujemy sprawność techniczną maszyn naszych podwykonawców w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii lub wycieku,
 • Zapewniamy pełną zgodność z wymogami prawnymi,
 • Kontrolujemy potencjalny wpływ prac na środowisko poprzez analizy laboratoryjne próbek gruntu i wód podziemnych.

Zastosowanie odpowiedniej metody remediacji

Oferujemy różne procesy oczyszczania wód i gruntów, odpowiednie dla rodzaju zanieczyszczenia i uwarunkowań terenowych:

 • Remediacja in situ – oczyszczanie w miejscu występowania zanieczyszczenia, bez konieczności ich wydobycia i przemieszczania, np. bioremediacja, biowentylacja, chemiczna oksydacja,
 • Remediacja on-site – oczyszczanie na terenie należącym do Klienta, w niedalekiej odległości od miejsca w którym występowało zanieczyszczenie (wydobycie -> przemieszczenie na niewielką odległość w celu oczyszczenia -> ponowne wykorzystanie/wypełnienie terenu oczyszczonym gruntem),
 • Remediacja ex-situ – zanieczyszczony grunt lub woda są usuwane z miejsca występowania i transportowane do uprawnionych instalacji zagospodarowania odpadów, np. spalarni, składowisk odpadów, na poletka remediacyjne.

Kontrola zanieczyszczenia


Następstwem prac remediacyjnych jest monitoring wód podziemnych mający na celu kontrolę skuteczności podjętych działań oraz zbadanie wpływu tych prac na środowisko i dokonanie analizy migracji zanieczyszczeń czy identyfikację ognisk zanieczyszczeń.

Monitoring wód podziemnych po zakończonej remediacji

Zakończenie prac remediacyjnych często połączone jest z wymogiem prowadzenia monitoringu wód podziemnych. Ma to na celu stwierdzenie czy efekt ekologiczny został trwale osiągnięty oraz czy przeprowadzone prace remediacyjne nie miały negatywnego wpływu na środowisko. Zakres i częstotliwość monitoringu wód podziemnych określa się na podstawie:

 • Zapisów decyzji administracyjnych dotyczących badanego terenu,
 • Zanieczyszczeń stwierdzonych na danym terenie i będących przedmiotem prac remediacyjnych,
 • Sezonowej zmienności stężeń badanych parametrów,
 • Wrażliwości środowiska – odległości od ujęć wody pitnej, zabudowań itd.

Wskazania do prowadzenia monitoringu wód podziemnych

Monitoring wód podziemnych może być szczególnie pomocny w sytuacjach gdy:

 • teren jest pokryty gęstą siatką zabudowań i instalacji podziemnych,
 • występują zbiorniki podziemne,
 • informacje o historii obszaru i występujących zanieczyszczeniach są ograniczone,
 • na terenie używano lub produkowano różnorodne substancje chemiczne.

Wieloletnia obserwacja przepływów, w tym analiza zmian stężeń, połączona ze sporządzeniem modelu migracji zanieczyszczeń, może prowadzić do identyfikacji miejsca, z którego pochodzi zanieczyszczenie. Prowadzenie monitoringu możliwe jest również w trakcie działalności zakładu.

Monitoring wód podziemnych w celu obserwacji ognisk zanieczyszczeń i kierunku ich migracji 

W przypadku skomplikowanych zanieczyszczeń na rozległych terenach, na których zlokalizowanych jest wiele ognisk zanieczyszczeń i różne substancje powodują zanieczyszczenie, zalecane jest monitorowanie wód podziemnych. Działania te mają na celu określenie:

 • lokalizacji zanieczyszczeń,
 • wyselekcjonowania najbardziej niebezpiecznych ognisk zanieczyszczeń,
 • kierunku przemieszczania się chmury zanieczyszczeń,
 • występowania procesu naturalnego rozkładu substancji zanieczyszczających,
 • optymalnej metody remediacji, jeśli wymagana.

Uzyskane z monitoringu dane służą do tworzenia modeli matematycznych przepływu wód podziemnych, migracji zanieczyszczeń i ich zmian w czasie.

Skontaktuj się z naszym zespołem ds. remediacji


Potrzebujesz więcej informacji?

Napisz do nas: remediacja@suez.com