Blødgøring af grundvand uden brug af kemi

Hovedformålet for pilot-testen i Juelsminde er at reducere hårdheden, der forårsager aflejring af kalksten (scaling) i vand-varmesystemmet.

 

Den potentielle scaling, som blødgøringsprocessen skal fjerne, er forskellig fra teknologi til teknologi. I vandblødgøringsteknologiernes design og drift anbefales det at nå en CCPP (Calcium Carbonate Precipitation Potential) ved 90 °C under 0,6 mmol/L for at undgå omfattende kalkaflejringer.

 

Pilotundersøgelsens formål:

 • kvantificere skaleringskapaciteten for drikkevandsressourcerne i Juelsminde
 • demonstrere teknologiens effektivitet
 • evaluere driftsbetingelser
 • bestemme energiforbruget
 • kontrollere begrænsende faktorer

Elektro-fysisk vandblødgøringsproces

I Juelsminde vandværk implementeres SUEZ ERCA2 pilotanlæg, der sigter efter at reducere vandets hårdhed fra 22 til 15 odH.

 

ERCA2 pilotanlægget består af:

 • en reaktor på 12 liter, rustfrit stål 316L reaktor elektroder
 • en elektrisk generator (15V-10A) med dertilhørende tilslutninger
 • blæsere og rør
 • pneumatisk råvandspumpe og flowmåler
 • en 250 liter råvandstank
 • diverse laboratorieudstyr til analyse: pH, TH, THCA, TAC ledningsevne

 

Udstyrsmateriale af høj kvalitet:

 • rustfrit stål i spændet: 316L og 304L
 • titanium Ti 40 grade 2
 • iridium eller Platine

ERCA² -proces i en nøddeskal

I elektroblødgøringsprocessen i ERCA2-anlægget sker der henfald af kalk på elektrodeoverfladen som en konsekvens af elektrolysereaktionen

 

Hvis vandet mellem disse elektroder er opblandet, vil ionerne H3O+ og OH- neutralisere hinanden og elektrolysen vil producere hydrogen og ilt. Men hvis en adskillelse forekommer via en laminær strøm tæt på katoden, vil OH-ioner omdanne bikarbonat til karbonat, som vil udfælde med kalk.

 

ERCA² elektrofysisk teknologi reguleres med råvandets flowhastighed. Fjernelseseffektivitet måles løbende med en dobbelt konduktivitet captor på det rå og behandlede vand på samme tid. Systemet er ikke beregnet til andre parametre såsom turbiditet eller pesticider, men det kan fjerne tungmetaller (Ni - Al - Zn...).

Softazur™ E

1 PDF

Dokumenteret og pålidelig teknologi til vandblødgøring

ERCA² -processen har den specifikke og unikke (patenterede) fordel at være en kemisk-fysisk proces, der producerer behandlet vand til konsum. Andre fordele ved processen er:

 • sikret en beskyttet vandkvalitet
 • automatisk proces
 • automatisk fjernelse af aflejringer
 • kontinuerlig måling som effektivitetskontrol
 • kræver ikke brug af skadelige kemikalier
 • behandlet vand er fri for mikrobielle forurenende stoffer
 • Årlig forebyggende vedligeholdelse af udstyrskontrol

Vi kunne se alle fordele ved ERCA²-teknologien i Juelsminde, og vi var også i stand til at opnå målhårdheden på 6,8 °dH ved reduktion af hårdheden (synlige røde linje på billedet herunder).

Globale referencer

Elektrolytisk blødgøring er allerede blevet installeret som blødgøring på mere end 20 franske vandværker i løbet af det sidste årti. Baseret på erfaringerne fra Frankrig og pilotanlægget i Juelsminde er teknologien meget let at betjene, kræver minimal vedligeholdelse og der er ingen affaldsproduktion. Det eneste produkt - 95% calciumcarbonat - kan bruges til industrielle og landbrugsmæssige formål.

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: