Forbedret kapacitet af konventionelle aktivt slam anlæg

Mange eksisterende renseanlæg er udfordrede med manglende både hydraulisk og biologisk kapacitet især i de kolde, og regnfulde vintermåneder.
Dine udfordringer

Udfordringer med hydraulisk kapacitet i vintermånederne?

I de kolde vintermåneder reduceres den biologiske aktivitet i det aktive slam, hvilket betyder at det er nødvendigt at øge biomassen i anlæggets procestanke for at opretholde den samlede biologiske omsætning. 
Derudover ses der ofte udfordringer med forringede bundfældningsegenskaber (SVI) af slammet på samme tid, bl.a. på grund af vækst af tråd-formede bakterier. 

Kombineret med at der kan være længere perioder med meget nedbør, udfordres mange renseanlæg i disse perioder i forhold til at sikre at udløbskravene kan overholdes på især kvælstof og at undgå slamflugt.
Vores løsning

InDense: 30% højere kapacitet via slamselektion

InDenseTM er en patenteret løsning til at selektere slam med gode bundfældningsegenskaber ved hjælp af cykloner. 

Cykloner der installeres på overskudsslam-føringen og separerer slammet i to fraktioner. Det gode slam føres tilbage til anlægget mens den dårlige fraktion tages ud af anlægget som overskudsslam.

Med meget begrænsede omkostninger og få ugers installationstid kan den samlede kapacitet af konventionelle aktivt slam anlæg således øges med 30%.

Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: