Forbedret kapacitet af konventionelle aktivt slam anlæg

Mange eksisterende renseanlæg er udfordrede med manglende både hydraulisk og biologisk kapacitet især i de kolde, og regnfulde vintermåneder.
Dine udfordringer

Behov for øget kapacitet på eksisterende renseanlæg

I de kolde vintermåneder reduceres den biologiske aktivitet i det aktive slam, hvilket betyder at det er nødvendigt at øge biomassen i anlæggets procestanke for at opretholde den samlede biologiske omsætning. 
Derudover ses der ofte udfordringer med forringede bundfældningsegenskaber (SVI) af slammet på samme tid, bl.a. på grund af vækst af tråd-formede bakterier. 

Kombineret med at der kan være længere perioder med meget nedbør, udfordres mange renseanlæg i disse perioder i forhold til at sikre at udløbskravene kan overholdes på især kvælstof og at undgå slamflugt.

SUEZ har vist at dette kan løses ved hjælp af slamselektion (hydraulisk kapacitet) eller biofilm reaktorer (biologisk kapacitet) eller kombinationen af de to. 
Vores løsning

Løsninger til øget hydraulisk eller biologisk kapacitet

inDENSE : 30% højere kapacitet via slamselektion  

inDENSETM er en patenteret løsning til at selektere slam med gode bundfældningsegenskaber ved hjælp af cykloner. 

 

Cykloner der installeres på overskudsslam-føringen og separerer slammet i to fraktioner. Det gode slam føres tilbage til anlægget mens den dårlige fraktion tages ud af anlægget som overskudsslam.

 

Med meget begrænsede omkostninger og få ugers installationstid kan den samlede kapacitet af konventionelle aktivt slam anlæg således øges med 30%.

inDENSE – Biomass densification system boosting activated sludge process

Credit: SUEZ group

Membrane Aerated Biofilm Reactors (MABR): 30% højere biologisk kapacitet

MABR er en innovativ biologisk behandlingsproces, der bruger gaspermeable membraner til at sikre overførslen af ilt til biofilmen, der er fastgjort til membranernes overflade. Dette giver mulighed for vækst af aerobe mikroorganismer, der nedbryder kvælstof i spildevandet. 

Ved at implementere MABR-teknologi sigter operatørerne mod at forbedre effektiviteten af spildevandsrensningen. Denne modernisering kan forbedre fjernelsen af forurenende stoffer, især kvælstof, og dermed øge anlæggets samlede kapacitet. Det er et vigtigt skridt fremad i brugen af avancerede rensningsmetoder til at opfylde skærpede miljøstandarder og sikre bæredygtig vandforvaltning.
Kontakt os

Kontakt vores ekspert

Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: