Siden 1980'erne har SUEZ i Danmark markeret sin tilstedeværelse på markedet som førende inden for vandteknologier og -løsninger. Med mere end 40 års aktivitet i Skandinavien og Baltikum har SUEZ mere end 30 afsluttede projekter inden for vandsektoren alene i den danske afdeling.
Vores løsninger

Fosforindvinding fra spildevand via struvitudfældning

Fosfor er en begrænset ressource og er samtidig afgørende for menneskeliv og fødevareproduktion (landbrug). Derfor har nyttiggørelsen af fosfor fra spildevandsslam et stort fokus globalt.

Læs mere

Tertiær fosforfjernelse

Da fosfor, der udledes til modtagende vandområder, kan forårsage eutrofiering, har udledningstilladelserne for fosfor været i fokus og styrket i mange regioner i Norden.
Læs mere

Fjernelse af fosfor fra regnvand

I de senere år har klimaændringer forårsaget en stigende hyppighed af kraftige regnhændelser, der har ført til overbelastning af spildevandsrensningsanlæg, der resulterer i udledning af ubehandlet spildevand, også kaldet kombinerede kloakoverløb.
Læs mere

Fjernelse af mikroforurenende stoffer fra spildevand

Mikroforurenende stoffer findes i meget lav koncentration, mikro- eller nanogram pr. Liter, og giver nye problemer i vandindustrien og i forhold til beskyttelse af vandmiljøet.
Læs mere

Avanceret slambehandling via slamkarbonisering

Slam fra spildevandsrenseanlæg bortskaffes i dag enten og bruges i landbruget som gødning eller sendes til yderligere ekstern behandling inden deponering. Slammet indeholder imidlertid værdifulde ressourcer, der kan genvindes gennem avancerede teknologier.
Læs mere

Forbedret kapacitet af konventionelle aktivt slam anlæg

Mange eksisterende renseanlæg er udfordrede med manglende både hydraulisk og biologisk kapacitet især i de kolde, og regnfulde vintermåneder.
Læs mere

Afsaltning

Afsaltning er en proces, hvor salt og andre mineraler fjernes fra havvand for at gøre det drikkeligt. Denne teknologi anvendes i områder med begrænset adgang til ferskvand og kan give en pålidelig kilde til rent vand.
Læs mere

Blødgøring af drikkevand

I nogle regioner i Danmark er hårdhedsgraden af drikkevand meget høj. Blødgøringsteknologier kan implementeres i drikkevandsbehandlingsanlæggene for at sikre fjernelse af calcium og magnesium og dermed blødgøring af vandet.
Læs mere

Behandling af produceret vand

Produceret vand fra offshore olie- og gasproduktionsanlæg indeholder en række stoffer fra produktionen, der kan være skadelige for miljøet, og derfor kræves optimal og effektiv behandling før udledning til modtagende vandområder.
Læs mere