Udvikling af den mest effektive løsning til fjernelse af mikroforureninger fra spildevand med en innovativ tilgang

Mikroforurening er en stigende bekymring i de fleste udviklede lande og et til dels ubehandlet problem i mange kommunale rensningsanlæg. I de senere år har der været et stigende fokus på den miljømæssige tilstand for mange vandmiljøer sammen med udvikling og test af forskellige behandlingsløsninger.


Vi ønskede at demonstrere effekten af at opdele ozondosen i to doseringspunkter på baggrund af følgende:

 1. Ved at injicere ozon direkte i de biologiske tanke i beluftningsfasen ville det biologiske slam også opleve fjernelse af mikroforureninger. I Danmark ender det meste af det kommunale slam på landbrugsjord. Ved reduktion af mikroforurenende stoffer i slammet, vil den senere afstrømning og generelle spredning af forureningen til miljøet reduceres.
 2. At have bromid i vand kan give alvorlige problemer vedrørende tertiær ozonering. Ved at opdele ozondosen i to og derved sænke den tertiære ozondosis er risikoen for at danne det kræftfremkaldende stof bromat meget lavere. Simpelthen fordi ozondosen forbruges til reduktion af bl.a. lægemidler i den biologiske tank.
 3. Desuden menes ozonering at sænke slamvolumenindekset og derved give en højere kapacitet i et spildevandsrensningsanlæg, fordi ozon reducerer de trådformende bakterier.

Anvendelse af ozoninjektion med flere punkter

SUEZ-løsninger anvender ozons oxiderende effekt, der øger reduktionen af oxiderbare mikroforurenende stoffer.


Vi har demonstreret den mest effektive løsning til at fjerne mikroforurenende stoffer fra spildevand ved at opdele ozondosen i to punkter, i sekundær behandling - Bio3-løsningen - og tertiær behandling - Oxyblue-produktet. SUEZ Bio3-løsningen afhænger af de biologiske tanke: Biofor Bio3 til biofiltre og Ultrafor Bio3 til ultrafiltreringsmembranreaktorer.


Gennem vores omfattende undersøgelse i fuldskala på Brædstrup renseanlæg kunne vi konkludere flere store fordele og forbedringer af vandkvaliteten:

 • 60 til 100% oxiderbar organisk mikroforurenings fjernelse
 • Nem installation i beluftningstanken på et eksisterende anlæg
 • Op til 30% forbedring i reduktionen af oxiderbare mikroforureninger sammenlignet med aktiv slam uden ozon
 • Forbedring af slamvolumensindekset (SVI)
 • Eliminering af oxiderbare mikroforureninger (> 80% eller under PNEC*)
 • Samtidig handling mod desinfektion, farve og lugt
 • Optimering af ozondosen tertiært for at minimere dannelsen af oxidationsbiprodukter
 •  

  *Predicted No Effect Concentration

  Effektiv fjernelse af alle testede mikroforureninger fra spildevand og intet bromid i udledningsvandet

  Den eksperimentelle demonstration varede 1,5 år på Brædstrup kommunale spildevandsrensningsanlæg. Brædstrup var specielt velegnet til dette formål, fordi anlægget har to separate behandlingslinjer, der deler sig efter forbehandling. En baseline-analyse af anlægget fandt ingen store forskelle mellem ydelsen (gennemsnit på 55% fjernelse af de 36 testede lægemidler) eller mikrobiel sammensætning af de to linjer.


  Om testprogrammet:

  • Ca. 36 (hovedsageligt) lægemidler
  • Vand- og fastfaseanalyse
  • Konventionelle parametre målt og observeret
  • Mikrobiel sammensætning analyseret (DNA)
  • E. coli, antibiotikaresistente bakterier + gener
  • Økotoksikologiske analyser
  • + mere…

   

  To forskellige test med ozonering, der hver varer i mindst 110 dage:

  1. Lav dosis i biologiske tanke, høj tertiær ozondosis
  2. Høj dosis i biologiske tanke, lav tertiær ozondosis

  Begge test havde den samme summerede dosis.

  Resultater fjernelse af mikroforurenende stoffer i vand

  Alle forbindelser over Predicted No Effect Concentration i indløb er alle under i udløbet efter to ozoneringspunkter. Den anden linje på Brædstrup renseanlæg fungerede som reference i hele testperioden. Kun stoffer over PNEC i både indløb og udløb af referencelinjen (dem, der har potentielt negativ effekt på miljøet) er vist.

  Fjernelse %:

  Baseline - Normal biologi - 55 % i vand

  1. ozon kampagne - 93 % i vand - alle under PNEC - 38 % total fjernelse i slam
  2. ozon kampagne - 86 % i vand - alle under PNEC - 43 % total fjernelse i slam

  Resultater Sludge Volume Index

  Anvendelse af pulveriseret aktivt kul (PAC)

  Vi har desuden demonstreret en innovativ tilgang til at opgradere eksisterende spildevandsrensningsanlæg til at fjerne mikroforureninger fra spildevand ved integreret Pulveriseret Aktiv Kul (PAC) -indsprøjtning i biologisk tank.

  Gennem vores omfattende fuldskalaundersøgelse i Brædstrup RA kunne vi konkludere op til 30% forbedring i reduktionen af adsorberbare mikroforureninger sammenlignet med aktiv slam uden PAC.

  To forskellige tests med PAC -injektion, der hver varer i mindst 40 dage.

  Kontakt vores ekspert

  Hvis du har spørgsmål eller vil vide mere, kan du sende e-mail til: