Fjernelse af mikroforurenende stoffer fra spildevand

Fosforindvinding fra spildevand via struvitudfældning

Fosfor er en begrænset ressource og er samtidig afgørende for menneskeliv og fødevareproduktion (landbrug). Derfor har nyttiggørelsen af fosfor fra spildevandsslam et stort fokus globalt.
Læs mere

Tertiær fosforfjernelse

Da fosfor, der udledes til modtagende vandområder, kan forårsage eutrofiering, har udledningstilladelserne for fosfor været i fokus og styrket i mange regioner i Norden.
Læs mere

Fjernelse af fosfor fra regnvand

I de senere år har klimaændringer forårsaget en stigende hyppighed af kraftige regnhændelser, der har ført til overbelastning af spildevandsrensningsanlæg, der resulterer i udledning af ubehandlet spildevand, også kaldet kombinerede kloakoverløb.
Læs mere

Fjernelse af mikroforurenende stoffer fra spildevand

Mikroforurenende stoffer findes i meget lav koncentration, mikro- eller nanogram pr. liter, og giver nye problemer i vandindustrien og i forhold til beskyttelse af vandmiljøet.
Læs mere

Avanceret slambehandling via slamkarbonisering

Slam fra spildevandsrenseanlæg bortskaffes i dag enten og bruges i landbruget som gødning eller sendes til yderligere ekstern behandling inden deponering. Slammet indeholder imidlertid værdifulde ressourcer, der kan genvindes gennem avancerede teknologier.
Læs mere

Forbedret kapacitet af konventionelle aktivt slam anlæg

Mange eksisterende renseanlæg er udfordrede med manglende både hydraulisk og biologisk kapacitet især i de kolde, og regnfulde vintermåneder.
Læs mere